קמפיין החיסון הישראלי: הצלחה לוגיסטית, כישלון דמוקרטי

קמפיין החיסונים הישראלי מוצג לעתים קרובות מחוץ לגבולות מדינת ישראל כהצלחה גדולה מבחינת הארגון והלוגיסטיקה. אין ספק שמדובר בהצלחה מבחינת שיעור האנשים שחוסנו (60% מכלל האוכלוסייה כבר התחסן בחיסון הראשון לפחות, 50% קיבלו את שתי המנות, בפחות משלושה חודשים). אולם הקמפיין היה פגום מאוד מבחינת בריאות הציבור ושמירה על הדמוקרטיה.

קרא עוד

https://tinyurl.com/VaccineHebrew

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store